Vi rekommenderar att du har JavaScript aktiverat, för bästa upplevelse.

LEADER- projekt

Under sommaren 2015 sökte Skövde Cityförening stöd till ett projekt och fick anslag på 955 000:- dessa projektmedel kommer användas till våra medlemmar i en kompetenshöjande insats – läs mer nedan!

Projektet kallat ”Kompetenshöjning och arbetsutvecklande i Skövde City” har precis som namnet pekar mot till syfte att höja kompetens hos de som idag är verksamma i Skövdes stadskärna och genom detta också bevara arbetstillfällen såväl som att skapa nya lokalt. Detta genom en process som kommer beröra kundservice, personlig utveckling, utveckling av verksamheter (för de som är egenföretagare) samt också nätverkande mellan aktörer och olika verksamhetsområden. Huvudintressenterna i detta projekt är de som är ansluta till organisationen Skövde Cityförening, som verkar för att skapa en aktivare och mer livfull stadskärna. Investeringen som görs från respektive näringsidkare är den tid som de lägger på att kompetensutveckla sig själv samt också att de bekostar arbetstid för deras anställda personal i företaget och därigenom också satsar på deras kompetensutveckling. Investeringen som görs från Skövde Cityförening är att under projektet sammanhålla samt administrera helheten och uppmuntra att så många aktörer som möjligt av de 128 medlemmarna (vid datum 160701) närvarar samt fullföljer helheten. Vi i Skövde Cityförening verkar på ett antal områden för att verka för Skövdes fortsatta utveckling, detta sker genom oss men med såväl fastighetsägare som Skövde Kommun som utförare. Sett till utmaningen som stadskärnor står för i såväl Sverige som i övriga världen när man talar kring de konkurrens- situationer som uppkommer sett till externhandel som e- handel kan man också se att denna åtgärd går mot att verka för de aktörer som idag finns i Skövdes stadskärna och för deras framtida utveckling. Hittills har vi i Skövde en mycket fin utveckling med ett sällanköpsindex på 57 punkter över snittet i Sverige och i dagligvaror 9 punkter. och om vi där också lyfter in restaurang så har vi en tillväxt på 11% mätt mellan 2013/2014 som är de senaste siffror vi har i dags datum. Dessa fakta är tagna från undersökning beställd av HUI.

Klicka här för att komma till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Nedan finns en kortare summering av projektet – vill du veta mer kontakta oss gärna!

Vad har genomförts i projektet?

Totalt sett har vi satt 316 personer i utbildning under åtta tillfällen av, varav sju är heldagar (sju timmar per tillfälle) samt en tre halvdagar. Vi har tillsammans, förutom att prata kompetenshöjning utifrån perspektivet ledarskap och affärsmannaskap arbetat fram en värdegrund och gemensam syn på hantering av ämnen kring Rekrytering, Expansion, Affärsutveckling. Den röda tråden för detta projekt har varit lönsamhet och en hållbar utveckling där deltagarna har fått använda sig av egna siffror och arbeta utifrån sina egna synsätt.

Vilka resultat har projektet skapat?

Vi har haft 316 personer som deltagare i projektet vilket är mer än 100 % av den totala summan vi hade som mål, det har enligt deltagarna varit en mycket lyckad insats som fått lovord och där många också gärna vill ha en fortsättning.

En framgångsfaktor är att vi fick en längre svans på projektet genom att sprida ut utbildningarna under en längre period. Många av våra kursdeltagare kan vittna om att den har skapat bra och lätta verktyg att använda i vardagen. Att de action- grupper som nu efter projektets slut har startats är en indikation på att behovet fanns och att många såg innehållet som rätt för deras verksamheter.

Vi ser att detta projekt redan nu gett stora ringar på vattnet och intresse finns för att skapa en fortsatt process, vi har också sett att flertalet av verksamheterna på egna initiativ har gjort insatser för att förändra sina verksamheter på olika sätt. Kort fattat tror vi att detta långsiktiga projekt har gett bättre förutsättningar för entreprenörer att få en hållbar långsiktig verksamhet. Något som också märks är att projektet har satt igång tankar om sin egen affärside, möjligheter att på olika sätt utveckla denna för att också eventuellt skapa avknoppningar och nya företag.

På en skala 1-6 där högre värde är mer positivt rankas detta projektet i snitt som 5,3 (sett till totalt intryck) samt 5,5 (sett till genomförande).

Sett till ovan satta mål kan vi efter avslutad utbildning summera mot måluppfyllnad med;

– 316 personer av måltal på 315 personer i projektet

– 78% av deltagarna i projektet definierade sig som kvinnor

– Projektets löptid sträcker sig frÅn den 5/12 -17 till den 19/6-18, vilket är sju månader. Efter dessa finns också de satta action- grupperna som kommer skapa fortlevnad av projektet över lång framtid.

– Sett till nöjdheten har medelvärdet varit 5,3 (till totalt intryck) och 5,5 (sett till genomförande), Detta ger oss totalt sett ett snitt av alla på en skala från 1 till 6 (1 är lägst och 6 är högst) på 5,4 som motsvarar ”Utomordentligt nöjd”, värde 4 är ”motsvarar förväntningarna”.

– Genom projektet och sett till de  företag som finns och har gått utbildningen och satt detta på sin dagliga agenda ser man mycket positivt till att på sikt bli mer lönsamma, genom effektivare arbete, ett bättre ekonomiskt tänkande och därigenom en högre lönsamhet också se möjligheter till att utöka idag redan anställd personal eller behöva nyrekrytera.

– Projektet har nu när perioden med utbildning är över skapat arbetsgrupper där främst de över hundra ledare som genomfört utbildningen. Dessa kommer träffas månadsvis och har vid sista utbildningstillfället fått sätta en gruppvis agenda samt mötesplan som sträcker sig minst 12 månader framåt.

Dessa grupper delades upp av kursledare för att också blanda olika branscher med syfte att stimulera nya tankesätt och bygga nya nätverk.

Hur har ni arbetat för att projektets resultat ska leva vidare efter att projektet avslutats?

Projektet har nu när perioden med utbildning är över skapat arbetsgrupper där främst de över hundra ledare som genomfört utbildningen. Dessa kommer träffas månadsvis och har vid sista utbildningstillfället fått sätta en gruppvis agenda samt mötesplan som sträcker sig minst 12 månader framåt.

Dessa grupper delades upp av kursledare för att också blanda olika branscher med syfte att stimulera nya tankesätt och bygga nya nätverk. Genom att redan under tidigt stadium arbeta och förklara att förändringen börjar med individen samt i egen verksamhet samt också med olika verktyg ”dela ut ansvaret” för individens utbildning till dem själva och sedan vid projekts sista tillfälle sätta action- grupper med handlingsplaner som sedan följs upp av Skövde Cityförening ser vi till att detta projekt lever vidare.

Ide finns redan nu om att på något sätt möjliggöra kompetenshöjning i linje med detta projekt årligen genom en ”City- akademi”. Vi kommer själva, efter projektets avslut att försöka på egen skapa möjligheter i vår egen ekonomi eller på andra vägar söka finansiering till detta omgående då vi ser att det detta på bra sätt stimulerar det egna entreprenörskapet.